0

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obecná ustanovení
 • Tyto obchodní podmínky se vztahují na všechny obchodní vztahy uzavřené prostřednictvím systému elektronického obchodu www.food-detective.cz a blíže upravují práva a povinnosti mezi kupujícím a prodávajícím.
 • Kupujícím, nebo uživatelem se rozumí v elektronickém obchodě fyzická nebo právnická osoba, která odeslala elektronickou objednávku.
 • Prodávajícím nebo provozovatelem se rozumí VITAL LIFE diagnostics, s.r.o., Hviezdoslavova 1902/36, Piešťany, SR, IČO 48102016, DIČ SK2120047336. Společnosť zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Okresního soudu Trnava pod číslem 35635/T.
 • Elektronickou objednávkou se rozumí vyplněný a odeslaný elektronický formulář obsahující informace o kupujícím, objednaném zboží z nabídky obchodu a ceně toho zboží. Odesláním elektronické objednávky kupující závazně potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí.
 • Odesláním elektronické objednávky kupující akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném dnem odeslání této objednávky, taktéž i platnou cenu objednaného zboží uvedenou na internetových stránkách. Každou e-mailovou objednávku prodávající potvrdí e-mailem nebo telefonicky.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího pod podmínkou zaplacení kupní ceny jeho převzetím.
Dodací a platební podmínky

Objednané zboží Vám zašleme spolu s daňovým dokladem kurýrem na Vámi uvedenou dodací adresu. Zásilka bude doručena do 48 hodin v pracovních dnech od jejího převzetí kurýrskou společností.

Prodávající se zavazuje:

 • dodat zboží v takovém množství, jaké bylo uvedeno v době zadávání objednávky
 • na základě objednávky zákazníka dodat zboží v dohodnuté ceně
 • vystavit a přiložit fakturu jako daňový doklad
 • zboží řádně zabalit a odeslat co nejdříve po obdržení objednávky (zboží odesíláme do tří pracovních dnů, pokud není na skladě odesíláme ho ihned po obdržení, zákazník je předem informován)

Kupující se zavazuje:

 • převzít objednané zboží
 • zaplatit za dodané zboží v jeho nabízené, resp. dohodnuté ceně
Poštovné a balné

V rámci České republiky se účtuje poštovné a balné 90 Kč. Vyjimkou jsou akce, kde se při nákupu poštovné neplatí.

V případě, že kupujícímu nemůže být doručena kompletní objednávka, z důvodu, že zboží nebylo v době expedice objednávky na skladě, bude na základě vzájemné dohody doposlaný ve dvou částech na náklady prodávajícího nebo celá objednávka bude vyřízena později po doplnění skladových zásob.

STORNO objednávky ze strany kupujícího

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením, tj. mailovým vyrozuměním, že objednávka se vyřizuje.
Pokud nebude kupující se zbožím spokojen, může ho bez udání důvodu vrátit s originálem faktury do 7 pracovních dnů od převzetí zboží na adresu společnosti:

VITAL LIFE diagnostics, s.r.o.
Hviezdoslavova 1902/36
921 01 Piešťany, SR

V této době musí být prodávajícímu doručen nepoškozené, nepoužívano a neopotřebovaní zboží v původním celistvém obalu. Peníze budou zaslány zpětně v zákonné lhůtě šekovou poukázkou na adresu, kde budou odečteny poštovné poplatky. Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel.

STORNO objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.

Platnost cen

Ceny zboží jsou platné v okamžiku objednání. Cena v již přijaté objednávce je neměnná. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen.

Reklamace

Kupující je povinen při převzetí dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou prodávajícím uznány. Prohlídku je kupující povinen provést tak, aby zjistil veškeré vady, které lze zjistit při vynaložení odborné péče.

Oznámení o zjištěných závadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem) ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují.

Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává čas potřebný na odborné posouzení vady. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou závadu. O výsledku reklamace bude kupující informován bezprostředně po rozhodnutí o oprávněnosti reklamace telefonicky a zároveň mu bude doručen prostřednictvím e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamační protokol. Průběžné informace o řešení Vaší reklamace můžete získat telefonicky v pracovních dnech od 8.00 do 17.00 hodin. nebo prostřednictvím e-mailu.

K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a doklad o zaplacení zboží a sériové číslo zboží, jehož vady jsou reklamovány.

V případě osobního odběru má kupující právo na překontrolování zboží při jeho převzetí a případné zjevné závady je povinen ihned řešit s prodávajícím. Zjevné závady, uplatněné u prodávajícího později, nebudou prodávajícím uznány.

Před prvním použitím zboží je kupující povinen řádně prostudovat  uživatelskou příručku (Instrukce krok za krokem). V případě používání výrobku v rozporu s uživatelskou příručkou  nese kupující všechny důsledky, které mu tímto vzniknou, sám a jejich následná reklamace bude uznána za neoprávněnou. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto typu původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením způsobeným obvyklým užíváním zboží, chybnou obsluhou, neodborným nebo neoprávněným zásahem, jakož i použitím, které je v rozporu s uživatelskou příručkou (návodem k obsluze). Rovněž nebude záruka uznána v případě mechanického poškození vinou zákazníka, poškozením způsobeným nevhodným užíváním, zanedbáním péče o zboží, vniknutím cizích látek (prach, voda, atd..) či poškozením způsobeným vyšší mocí.

Prodávající neodpovídá za případné vady zboží, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn a současně převzetí zboží neodmítl.

U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na závady, pro které byla nižší cena sjednána.

V případě zakoupení zboží v rámci podnikatelské činnosti se postupuje při reklamaci dle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění.

Vyřízení reklamace

Reklamace jsou vyřizovány:

 • e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • poštou
 • V případě zaslání vadného zboží k reklamaci je kupující povinen předat zboží kompletní a ve vhodném obalovém materiálu, jež vyhovuje přepravním požadavkům dodaného zboží – nejlépe v původním obalu. Prodávající není povinen přijmout reklamaci zboží, nebude-li vhodně zabaleno a předáno s požadovanými součástmi a příslušenstvím.

V případě zaslání vadného zboží k reklamaci přepravní službou – na náklady kupujícího – na adresu prodejce, musí být zásilka viditelně označena nápisem “REKLAMACE” a obsahovat: reklamované zboží včetně potřebného příslušenství, kopii nákupního dokladu, průvodní dopis (obsahující podrobné označení závady a specifikaci práv, které kupující v souvislosti s reklamací uplatňuje), případně i další doklady týkající se dodání zboží, a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.. číslo). Zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího nebude přijato.

Prodávající, po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného zboží,

 • uzná reklamaci jako oprávněnou a na místě přijme reklamované zboží do reklamačního řízení a o tomto vytvoří písemný zápis,
 • nebo odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamované zboží vrátí kupujícímu,
 • nebo reklamované zboží přijme k odbornému posouzení výrobcem, na jehož základě výsledků bude reklamace buďto uznána za oprávněnou a řádně vyřízena, nebo bude odmítnuta a zboží bude vráceno kupujícímu.

 

ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

Pokud kupující není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že byla porušena jeho práva, má právo podat subjektu alternativního řešení sporů (dále jen "subjekt AŘS") ve smyslu zákona č. 391/2015 CFU o alternativním řešení spotřebitelských sporů návrh na zahájení alternativního řešení sporu (dále jen "Návrh"). AŘS se týká pouze sporů, kde vyčíslitelná hodnota sporu převyšuje částku 20 €. Návrh může odběratel podat například prostřednictvím formuláře, který najde na webu Slovenské obchodní inspekce. Můžete také návrh podat prostřednictvím jiného subjektu, který je zapsán do seznamu subjektů AŘS vedeného Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky, případně využít platformu Řešení sporů online.

Záruka

Na každý predávaný tovar sa vzťahuje záručná doba uvedená na tovare.

přihlaste se nyní k odběru newsletteru

Ještě nemáte účet? Zaregistrujte se!

Přihlášení do účtu