0

Vrácení a reklamace

Vrácení a reklamace

STORNO objednávky ze strany kupujícího

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením, tj. mailovým vyrozuměním, že objednávka se vyřizuje.
Pokud nebude kupující se zbožím spokojen, může ho bez udání důvodu vrátit s originálem faktury do 7 pracovních dnů od převzetí zboží na adresu společnosti:

VITAL LIFE diagnostics, s.r.o.
Hviezdoslavova 1902/36
921 01 Piešťany, SR

V této době musí být prodávajícímu doručen nepoškozené, nepoužívano a neopotřebovaní zboží v původním celistvém obalu. Peníze budou zaslány zpětně v zákonné lhůtě šekovou poukázkou na adresu, kde budou odečteny poštovné poplatky. Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel.

STORNO objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.

Platnost cen

Ceny zboží jsou platné v okamžiku objednání. Cena v již přijaté objednávce je neměnná. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen.

Reklamace

Kupující je povinen při převzetí dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou prodávajícím uznány. Prohlídku je kupující povinen provést tak, aby zjistil veškeré vady, které lze zjistit při vynaložení odborné péče.

Oznámení o zjištěných závadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem) ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují.

Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává čas potřebný na odborné posouzení vady. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou závadu. O výsledku reklamace bude kupující informován bezprostředně po rozhodnutí o oprávněnosti reklamace telefonicky a zároveň mu bude doručen prostřednictvím e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamační protokol. Průběžné informace o řešení Vaší reklamace můžete získat telefonicky v pracovních dnech od 8.00 do 17.00 hodin. nebo prostřednictvím e-mailu.

K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a doklad o zaplacení zboží a sériové číslo zboží, jehož vady jsou reklamovány.

V případě osobního odběru má kupující právo na překontrolování zboží při jeho převzetí a případné zjevné závady je povinen ihned řešit s prodávajícím. Zjevné závady, uplatněné u prodávajícího později, nebudou prodávajícím uznány.

Před prvním použitím zboží je kupující povinen řádně prostudovat  uživatelskou příručku (Instrukce krok za krokem). V případě používání výrobku v rozporu s uživatelskou příručkou  nese kupující všechny důsledky, které mu tímto vzniknou, sám a jejich následná reklamace bude uznána za neoprávněnou. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto typu původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením způsobeným obvyklým užíváním zboží, chybnou obsluhou, neodborným nebo neoprávněným zásahem, jakož i použitím, které je v rozporu s uživatelskou příručkou (návodem k obsluze). Rovněž nebude záruka uznána v případě mechanického poškození vinou zákazníka, poškozením způsobeným nevhodným užíváním, zanedbáním péče o zboží, vniknutím cizích látek (prach, voda, atd..) či poškozením způsobeným vyšší mocí.

Prodávající neodpovídá za případné vady zboží, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn a současně převzetí zboží neodmítl.

U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na závady, pro které byla nižší cena sjednána.

V případě zakoupení zboží v rámci podnikatelské činnosti se postupuje při reklamaci dle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění.

Vyřízení reklamace

Reklamace jsou vyřizovány:

  • e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • poštou
  • V případě zaslání vadného zboží k reklamaci je kupující povinen předat zboží kompletní a ve vhodném obalovém materiálu, jež vyhovuje přepravním požadavkům dodaného zboží – nejlépe v původním obalu. Prodávající není povinen přijmout reklamaci zboží, nebude-li vhodně zabaleno a předáno s požadovanými součástmi a příslušenstvím.

V případě zaslání vadného zboží k reklamaci přepravní službou – na náklady kupujícího – na adresu prodejce, musí být zásilka viditelně označena nápisem “REKLAMACE” a obsahovat: reklamované zboží včetně potřebného příslušenství, kopii nákupního dokladu, průvodní dopis (obsahující podrobné označení závady a specifikaci práv, které kupující v souvislosti s reklamací uplatňuje), případně i další doklady týkající se dodání zboží, a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.. číslo). Zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího nebude přijato.

Prodávající, po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného zboží,

  • uzná reklamaci jako oprávněnou a na místě přijme reklamované zboží do reklamačního řízení a o tomto vytvoří písemný zápis,
  • nebo odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamované zboží vrátí kupujícímu,
  • nebo reklamované zboží přijme k odbornému posouzení výrobcem, na jehož základě výsledků bude reklamace buďto uznána za oprávněnou a řádně vyřízena, nebo bude odmítnuta a zboží bude vráceno kupujícímu.
 
ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

Pokud kupující není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že byla porušena jeho práva, má právo podat subjektu alternativního řešení sporů (dále jen "subjekt AŘS") ve smyslu zákona č. 391/2015 CFU o alternativním řešení spotřebitelských sporů návrh na zahájení alternativního řešení sporu (dále jen "Návrh"). AŘS se týká pouze sporů, kde vyčíslitelná hodnota sporu převyšuje částku 20 €. Návrh může odběratel podat například prostřednictvím formuláře, který najde na webu Slovenské obchodní inspekce. Můžete také návrh podat prostřednictvím jiného subjektu, který je zapsán do seznamu subjektů AŘS vedeného Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky, případně využít platformu Řešení sporů online.

Záruka

Na každý predávaný tovar sa vzťahuje záručná doba uvedená na tovare.

přihlaste se nyní k odběru newsletteru

Ještě nemáte účet? Zaregistrujte se!

Přihlášení do účtu